Zhangjiajie Outdoor Adventure

Discoverzhangjiajie offers special outdoor activities including Water Rafting, Rock Climing, Bungee Jumping, Paragliding,Cycling, Hiking and Treking tours in or near Zhangjiajie city.